ook al zie ik je niet mijn kind
mijn lieve kind je bent ver geestelijk maar ook lichamelijk
ik kan je niet knuffelen en niet meer praten over alles
ik ben n moeder die geleerd heeft om op afstand te houden
niet omdat ik je lief heb maar het doet pijn om je zo ver te zien maar de heer helpt jouw en je kinderen en je man hier mee te leven ik houw van jullie maar op afstand ik bid veel voor jullie en huil het uit bij de heer hij is mijn troost ik ben veel met de heer bezig
ik zie ook de wereld maar ook de zegeningen die jij mijn kind krijgt van de heer je heb een mooi groente tuin dat doet mij goed mijn kind vertrouw op de heer
jij moet op bouwen met je gezinnetje
vergeet nooit als je des avond naar de troon gaat dan ben ik er ook we zijn verbonden met de heer ook al zie ik je niet maar ik ben geestelijk dicht bij je de heer doet je opstaan de heer geeft je kracht als je niet meer kan laat hij je opstaan kijk naar boven mijn kind ik kijk ook straks zullen wij elkaar zien in christus en ook mn klein kinderen en je mannetje nee ik ben niet bedroeft maar blij in mijn heer de tijden worden donkerder ik zie het hier aan de mens maar ik weet dat de heer komt de levende belofte die hij ons gegeven heeft blijf staan mijn kind en loop de levende weg met
de heer nog maal verheug je en wees blij met wat je heb blijf nederig vertrouw geen mensen maar vertrouw op de heer roep hem aan als je benauwt heb hij helpt je vele zegeningen toe gewenst je moeder maar ook je zuster in christus
=========================================

de leven de heer die bij ons is in n ieder die geloofd
Please enter your comments?
wees niet bedroefd sta op en wandel verder
alles heeft een tijd
wees krachtig in het woord
kijk op naar de heer
bid
ga naar de troon der genaden
daar zullen wij ten samen zijn
bij de heer
laat je niet bedroeven
ik zeg dit met tranen voor de liefde van onze heer en zalig maker
kijk niet in de wereld dit is maar een tijd
wetende dat de heer komt hij komt hij komt alleluja ja heer kom wij zijn verblijdende in u o heer
ik houw van u
ook al zijn wij moede
maar wij staan in de genaden die u volbracht heeft mijn hard springt op als ik lees of luister naar uwer worden verfrissende mijn dorst
naar u verlangende ook mijn angsten zullen verdwijnen heer ik wandel met de dag en sta op in de hope van uwer woorden heer dank u voor uwer liefde die u gegeven heeft voor ons heer de wereld is donker en duister maar wetende dat wij in uwer licht mogen wandelen amen heer amen de glorie is voor u mijn heer
========================================

EfeziŽrs 6

Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

21 Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen. 22 Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.
23 Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 24 Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.
============================================
De wijsheid van God en de wijsheid der wereld 1 Korinthe 1,17-31
Please enter your comments?
17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.
18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;
29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;
31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

De openbaring van den antichrist 2 Thessalonicenzen 2,1-17

====================================
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
Opwekking tot standvastigheid
13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;
14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.
15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,
17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.